Initiatief voor Betaalbaar Wonen Amsterdam Noord

Samenwerkingsverband van bewonersorganisaties uit Amsterdam Noord
 

https://petities.nl/petitions/geen-gezin-op-straat-stop-flexhuren?locale=nl

geen gezin op straat

Geen gezin op straat, stop flexhuren


Teken de petitie !

Op 1 oktober dreigt in Amsterdam een jong gezin met baby dakloos te worden gemaakt door woningcorporatie De Key.

Steeds meer huurders worden door onzekere flexhuurcontracten inwisselbaar gemaakt en op straat gezet.

Dat moet stoppen!  De Key moet verantwoordelijkheid nemen en woonzekerheid geven.


zie ook: https://petities.nl/petitions/geen-gezin-op-straat-stop-flexhuren?locale=nl

 

Oproep aan onderhandelaars regeerakkoord

IBW-N pleit voor afschaffing WOZ waarde in puntentelling en verhuurdershheffing !   klik hier


Als u en/of uw organisatie kan instemmen met deze brief, mail ons dat, dan zullen we dit kenbaar maken aan de onderhandelaars en fractievoorzitters. secretariaat@ibw-n.nl

_________________________________________

tabel woonstandpunten pol partijen Amsterdam

 

Open brief nav optreden D66 fractievoorzitter nav woonagenda 2025.

Deze open brief is verzonden aan Dhr van Dantzig, raad Amsterdam, door Wil van Zijl en Han Wanders.

Beide actief in het Initiatief voor Betaalbaar Wonen Amsterdam-Noord (IBW-N).

___________________________________________________________________

IBW-N houdt College aan belofte: Breek het “samenwerkingsakkoord”  open!

Brief aan College van B&W Amsterdam

bijlage brief, antwoord Gemeente

Persbericht IBW-N houdt College aan belofte 

___________________________________________________________________
 

Reactie IBW-N en HPN op notitie Woonagenda 2025 van de Gemeente Amsterdam

Het IBW-N en HPN hebben een schriftelijke inspraakreactie gezonden op de

Woonagenda 2025, die voor inspraak is vrij gegeven.

De tekst van de reactie vindt u hier.

de bijlage bij de reactie vindt u hier.

___________________________________________________________________
 

 

Amsterdam wil stop op verkoop en liberalisatie sociale huurwoningen

 

De Amsterdamse gemeenteraad stemde begin april in met een motie om verkoop en liberalisatie van

sociale huurwoningen van woningcorporaties een halt toe te roepen in wijken waar te weinig sociale

huurwoningen dreigen over te blijven.

 

Op de vooravond van de Gemeenteraadsvergadering stuurde gezamenlijke huurdersvertegenwoordigers

een brief aan de Gemeenteraadsleden met een beschrijving van de huidige situatie en een oproep
de verkoop en liberalisatie van sociale woningen te stoppen.

Hierop werd een motie ingediend.

Voor de motie stemden: PvdA, GroenLinks, SP, Partij voor de Ouderen en Partij voor de Dieren.
Tegen waren: D66, VVD en CDA.


Klik hier voor de brief die de huurdersvertegenwoordigers aan de gemeenteraad stuurden.
Klik hier voor de motie die werd aangenomen

 

______________________________________________________________________________________________
 

 

HET PAROOL:

zie voor het hele artikel en de brief:

http://www.parool.nl/opinie/-huurders-stem-samen-stoppen-we-de-marktwerking~a4474118/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free

 

Je kunt het bericht vanuit het Parool op facebook delen,  https://www.facebook.com/frans.vantartwijk.1
De brief neemt Amsterdam als voorbeeld maar is nadrukkelijk gericht op de consequenties van het beleid voor alle huurders in Nederland.

Helaas wilde het Parool niet de lijst met ondertekenaars afdrukken:
in deze bijlage is de volledige brief met ondertekenaars zichtbaar.
Iedereen wordt uitgenodigd zo veel mogelijk mensen te benaderen en de brief  te verspreiden onder politici, corporatiebestuurders etc, maar ook onder leden van de verschillenden huurdersverenigingen , bewonerscommissies etc.

 

_______________________________________________

Notitie 25 februari 2017: Eerlijke verdeling van Schaarste bestaat niet!"

 

Persbericht 25 februari 2015: Huurberleid desastreus voor huurders!

 

Notitie november 2015: Is er perspectief voor een werkelijk ongedeelde stad ?

_______________________________________________

 

Leden Huurdersvereniging Amsterdam neemt met algemene stemmen
motie aan: “Stop direct met verkoop en liberalisering van sociale
huurwoningen !”
 

Klik hier voor het persbericht en de motie

 

_____________________________________________________________

Persbericht, 8 juni 2016: Einde verhuurderheffing noodzaak !

 

klik hier voor het gehele persbericht.

 

____________________________________________________________

26 huurdersverenigingen steunen actie stop verkoop sociale woningbouw

Klick om het document te openen.

 

____________________________________________________________

 

Brief met oproep aan Huurdersorganisaties Amsterdam mei 2016

In deze oproep een verslag van wat de afgelopen periode is gedaan en wat

de resultaten zijn. Het is nu tijd voor meer actie vanuit ook andere organisaties !

motie 1

motie 2

motie woningvoorraad

motie gebieden

brief van IBW-N aan SP fractie in de Gemeenteraad

 

Persbericht 2 mei 2016:

Verdubbeling aantal reacties op een sociale huurwoning in 2015 ten opzichte van 2014.

Geen sociale huurwoning meer te krijgen !

Het IBW-N steunt FairCity Amsterdam

zie ook:
http://faircity.amsterdam/
http://urbanstudies.uva.nl/news/content/2016/01/amsterdam-fair-city.html

______________________________________________________________________________________________

13 april 2016: Leden Raadscommissie Wonen Amsterdam geïrriteerd door gedrag raadsleden D’66 en VVD

De D’66 en VVD raadsleden uit de raadscommissie Wonen van Amsterdam hebben vandaag de vergadering verlaten om zo de discussie
over de gevolgen voor het sociale huurbeleid van Amsterdam, weergegeven in de notitie van het Initiatief voor Betaalbaar Wonen Amsterdam
Noord (IBW-N),  te ontlopen.
Dit leidde tot grote irritatie bij de overige partijen die erop wezen dat door de afwezigheid van deze collegepartijen een groot maatschappelijk probleem,
zoals dit in de notitie van het IBW-N tot uiting komt, niet volwaardig bediscussieerd kon worden.
Daarop werd besloten de behandeling van de notitie
te betrekken bij de bespreking van de WIA cijfers in de komende raadsvergadering.


Klik hier voor het volledige persbericht

______________________________________________________

Reactie IBW-N op beantwoording door College.
Cijfers IBW-N erkent. Ook in WIA cijfers 2015
Tekort Sociale Woningbouw kan oplopen tot 35.000

Klik hier voor de uitgebreide beantwoordingsnotitie

Klik hier voor het persbericht: tekort sociale woningbouw kan oplopen tot 35.000 woningen

Klik hier voor de bijlage bij het persbericht.

_______________________________________________________________________

Reactie College op Raadsadres IBW-N mbt de schrikbarende
daling beschikbare aantal sociale huurwoningenKlik hier voor de beantwoording raadsadres IBW-N en beantwoording vragen raadsleden:

Opvallend is:
- Dat de notitie op inhoudelijke gronden nergens wordt bestreden;
- Dat ook de in beeld gebrachte ontwikkelingen en cijfermateriaal nergens worden bestreden.
 

Het wekt dan ook verbazing  dat de brief wordt afgesloten met de passage:
"We volgen de ontwikkelingen op deze onderwerpen, zoals boven geduid, nauwgezet en
zijn blij met uw kritische blik. 
 Uw cijfers ondersteunen de koerswijziging die we hebben ingezet etc. "

Een van de leden van het IBW-N gaf de volgende typering aan de brief van het College van B&W:
"Het erom heen draaien blijft de eeuwige ziekte van de politiek. Welke partij er ook zit.
Zij het nu in fraaiere bewoordingen.

Zie ook het artikel op Nul20 hierover: grens omvang betaalbare voorraad in zicht.
______________________________________________________________________________
Schrikbarende daling beschikbare sociale huurwoningen in Amsterdam!
Aantal
  al door Gemeente Amsterdam vastgestelde ondergrens gezakt !

zie de notitie, klik hier

Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en wethouders
door Groen Links, PvdA en PvdO n.a.v. notitie IBW-N

Klik hier voor de schriftelijke vragen

____________________________________________

Korte reactie IBW-N aan wethouder Ivens

Geachte raadsleden,
 
Naar aanleiding van opmerkingen van Wethouder Ivens op de notitie/raadsadres van  het IBW-N, vrijdag 18 november jongstleden 
te zien op de website van de Woonbond, dat de ondergrens (187.000 sociale huurwoningen) nog niet bereikt is een (korte) reactie van het IBW-N.
Hij gaat in op de ontwikkelingen rond particuliere sociale huurwoningen.
Wethouder Ivens stelt o.a. : "zolang de huidige huurders nog niet verhuizen, blijven de woningen in de reguliere sector
" en concludeert "dat het niet zo erg is als het IBW-N zegt".
 
Was dat maar waar.
Het IBW-N spreekt van een "werkelijk beschikbare sociale woningvoorraad".
Dan gaat het om die woningen die voor de lange (groeiende) rij woningzoekenden, en in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, 
beschikbaar is de komende tijd.
Het aantal woningen in de particuliere huurwoningen, volgens de opgave van de gemeente zelf, daalt met ongeveer 35.000 door
het introduceren van de woz-waarde in het puntenstelsel en door bevriezing van de huurgrens.
Bij leegkomen verwacht men dat deze niet meer worden verhuurd in de "sociale huursector". 

In de praktijk betekent dat: bij een mutatiegraad van 7% (laag ingeschat, want in de particuliere huursector is de mutatiegraad hoger
dan bij "sociale verhuurders"), jaarlijks zo'n 2500 woningen (is de mutatiegraad hoger dan stijgt dit aantal zelfs) niet meer verhuurd
zullen worden met een sociale huur.
Kortom: de vijver van verhuurbare leegkomende woningen (het aanbod dus) met een sociale huur wordt fors kleiner, tegenover een steeds groter wordende vraag.
Vandaar dat we in onze notitie stellen dat het gaat om de "werkelijk beschikbare sociale woningvoorraad", het aanbod dus, op dat deel zijn de woningzoekenden aangewezen.   
Dat is de "praktische" werkelijkheid.
Met vriendelijke groet,
het IBW-N,

 

Reactie Wethouder Ivens van Amsterdam op notitie IBW-N:

20 november 2015
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

zie het persbericht, klik hier

 Alle eerdere informatie is gearchiveerd en eventueel op aanvraag beschikbaar. 

Startpagina en nieuws

Wie zijn wij ?

Huren

Handige websites

Persberichten IBW