Initiatief voor Betaalbaar Wonen Amsterdam Noord

Samenwerkingsverband van bewonersorganisaties uit Amsterdam Noord
 

IBW-N houdt College aan belofte: Breek het “samenwerkingsakkoord”  open !

Brief aan College van B&W Amsterdam

bijlage brief, antwoord Gemeente

Persbericht IBW-N houdt College aan belofte 

 

Reactie IBW-N en HPN op notitie Woonagenda 2025 van de Gemeente Amsterdam

Het IBW-N en HPN hebben eens chriftelijke inspraakreactie gezonden op de

Woonagenda 2025, die voor inspraak is vrij gegeven.

De tekst van de reactie vindt u hier.

de bijlage bij de reactie vindt u hier.

 

 

Amsterdam wil stop op verkoop en liberalisatie sociale huurwoningen

 

De Amsterdamse gemeenteraad stemde begin april in met een motie om verkoop en liberalisatie van

sociale huurwoningen van woningcorporaties een halt toe te roepen in wijken waar te weinig sociale

huurwoningen dreigen over te blijven.

 

Op de vooravond van de Gemeenteraadsvergadering stuurde gezamenlijke huurdersvertegenwoordigers

een brief aan de Gemeenteraadsleden met een beschrijving van de huidige situatie en een oproep
de verkoop en liberalisatie van sociale woningen te stoppen.

Hierop werd een motie ingediend.

Voor de motie stemden: PvdA, GroenLinks, SP, Partij voor de Ouderen en Partij voor de Dieren.
Tegen waren: D66, VVD en CDA.


Klik hier voor de brief die de huurdersvertegenwoordigers aan de gemeenteraad stuurden.
Klik hier voor de motie die werd aangenomen

 

________________________________________________________________

 

HET PAROOL:

zie voor het hele artikel en de brief:

http://www.parool.nl/opinie/-huurders-stem-samen-stoppen-we-de-marktwerking~a4474118/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free

 

Je kunt het bericht vanuit het Parool op facebook delen,  https://www.facebook.com/frans.vantartwijk.1
De brief neemt Amsterdam als voorbeeld maar is nadrukkelijk gericht op de consequenties van het beleid voor alle huurders in Nederland.

Helaas wilde het Parool niet de lijst met ondertekenaars afdrukken: in deze bijlage is de volledige brief met ondertekenaars zichtbaar.
Iedereen wordt uitgenodigd zo veel mogelijk mensen te benaderen en de brief  te verspreiden onder politici, corporatiebestuurders etc, maar ook onder leden van de verschillenden huurdersverenigingen , bewonerscommissies etc.

 

_______________________________________________

Notitie 25 februari 2017: Eerlijke verdeling van Schaarste bestaat niet!"

Persbericht 25 februari 2015: Huurberleid desastreus voor huurders!

 

Notitie november 2015: Is er perspectief voor een werkelijk ongedeelde stad ?

_______________________________________________

 

Leden Huurdersvereniging Amsterdam neemt met algemene stemmen
motie aan: “Stop direct met verkoop en liberalisering van sociale
huurwoningen !”
 

Klik hier voor het persbericht en de motie

 

_____________________________________________________________

Persbericht, 8 juni 2016: Einde verhuurderheffing noodzaak !

 

klik hier voor het gehele persbericht.

 

____________________________________________________________

26 huurdersverenigingen steunen actie stop verkoop sociale woningbouw

Klick om het document te openen.

 

____________________________________________________________

 

Brief met oproep aan Huurdersorganisaties Amsterdam mei 2016

In deze oproep een verslag van wat de afgelopen periode is gedaan en wat

de resultaten zijn. Het is nu tijd voor meer actie vanuit ook andere organisaties !

motie 1

motie 2

motie woningvoorraad

motie gebieden

brief van IBW-N aan SP fractie in de Gemeenteraad

 

Persbericht 2 mei 2016:

Verdubbeling aantal reacties op een sociale huurwoning in 2015 ten opzichte van 2014.

Geen sociale huurwoning meer te krijgen !

Het IBW-N steunt FairCity Amsterdam

zie ook:
http://faircity.amsterdam/
http://urbanstudies.uva.nl/news/content/2016/01/amsterdam-fair-city.html

______________________________________________________________________________________________

13 april 2016: Leden Raadscommissie Wonen Amsterdam geïrriteerd door gedrag raadsleden D’66 en VVD

De D’66 en VVD raadsleden uit de raadscommissie Wonen van Amsterdam hebben vandaag de vergadering verlaten om zo de discussie
over de gevolgen voor het sociale huurbeleid van Amsterdam, weergegeven in de notitie van het Initiatief voor Betaalbaar Wonen Amsterdam
Noord (IBW-N),  te ontlopen.
Dit leidde tot grote irritatie bij de overige partijen die erop wezen dat door de afwezigheid van deze collegepartijen een groot maatschappelijk probleem,
zoals dit in de notitie van het IBW-N tot uiting komt, niet volwaardig bediscussieerd kon worden.
Daarop werd besloten de behandeling van de notitie
te betrekken bij de bespreking van de WIA cijfers in de komende raadsvergadering.


Klik hier voor het volledige persbericht

______________________________________________________

Reactie IBW-N op beantwoording door College.
Cijfers IBW-N erkent. Ook in WIA cijfers 2015
Tekort Sociale Woningbouw kan oplopen tot 35.000

Klik hier voor de uitgebreide beantwoordingsnotitie

Klik hier voor het persbericht: tekort sociale woningbouw kan oplopen tot 35.000 woningen

Klik hier voor de bijlage bij het persbericht.

_______________________________________________________________________

Reactie College op Raadsadres IBW-N mbt de schrikbarende
daling beschikbare aantal sociale huurwoningenKlik hier voor de beantwoording raadsadres IBW-N en beantwoording vragen raadsleden:

Opvallend is:
- Dat de notitie op inhoudelijke gronden nergens wordt bestreden;
- Dat ook de in beeld gebrachte ontwikkelingen en cijfermateriaal nergens worden bestreden.
 

Het wekt dan ook verbazing  dat de brief wordt afgesloten met de passage:
"We volgen de ontwikkelingen op deze onderwerpen, zoals boven geduid, nauwgezet en
zijn blij met uw kritische blik. 
 Uw cijfers ondersteunen de koerswijziging die we hebben ingezet etc. "

Een van de leden van het IBW-N gaf de volgende typering aan de brief van het College van B&W:
"Het erom heen draaien blijft de eeuwige ziekte van de politiek. Welke partij er ook zit.
Zij het nu in fraaiere bewoordingen.

Zie ook het artikel op Nul20 hierover: grens omvang betaalbare voorraad in zicht.
______________________________________________________________________________
Schrikbarende daling beschikbare sociale huurwoningen in Amsterdam!
Aantal
  al door Gemeente Amsterdam vastgestelde ondergrens gezakt !

zie de notitie, klik hier

Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en wethouders
door Groen Links, PvdA en PvdO n.a.v. notitie IBW-N

Klik hier voor de schriftelijke vragen

____________________________________________

Korte reactie IBW-N aan wethouder Ivens

Geachte raadsleden,
 
Naar aanleiding van opmerkingen van Wethouder Ivens op de notitie/raadsadres van  het IBW-N, vrijdag 18 november jongstleden 
te zien op de website van de Woonbond, dat de ondergrens (187.000 sociale huurwoningen) nog niet bereikt is een (korte) reactie van het IBW-N.
Hij gaat in op de ontwikkelingen rond particuliere sociale huurwoningen.
Wethouder Ivens stelt o.a. : "zolang de huidige huurders nog niet verhuizen, blijven de woningen in de reguliere sector
" en concludeert "dat het niet zo erg is als het IBW-N zegt".
 
Was dat maar waar.
Het IBW-N spreekt van een "werkelijk beschikbare sociale woningvoorraad".
Dan gaat het om die woningen die voor de lange (groeiende) rij woningzoekenden, en in aanmerking komen voor een sociale huurwoning, 
beschikbaar is de komende tijd.
Het aantal woningen in de particuliere huurwoningen, volgens de opgave van de gemeente zelf, daalt met ongeveer 35.000 door
het introduceren van de woz-waarde in het puntenstelsel en door bevriezing van de huurgrens.
Bij leegkomen verwacht men dat deze niet meer worden verhuurd in de "sociale huursector". 

In de praktijk betekent dat: bij een mutatiegraad van 7% (laag ingeschat, want in de particuliere huursector is de mutatiegraad hoger
dan bij "sociale verhuurders"), jaarlijks zo'n 2500 woningen (is de mutatiegraad hoger dan stijgt dit aantal zelfs) niet meer verhuurd
zullen worden met een sociale huur.
Kortom: de vijver van verhuurbare leegkomende woningen (het aanbod dus) met een sociale huur wordt fors kleiner, tegenover een steeds groter wordende vraag.
Vandaar dat we in onze notitie stellen dat het gaat om de "werkelijk beschikbare sociale woningvoorraad", het aanbod dus, op dat deel zijn de woningzoekenden aangewezen.   
Dat is de "praktische" werkelijkheid.
Met vriendelijke groet,
het IBW-N,

 

Reactie Wethouder Ivens van Amsterdam op notitie IBW-N:

20 november 2015
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

zie het persbericht, klik hier

____________________________________________________


Amsterdamse Huurdersorganisaties luiden de noodklok


Stijgende huren dwingen de huurders de stad uit.

Voor de volledige tekst, klik hier

Wij roepen de politiek op een einde te maken aan dit afbraakbeleid.
Het alsmaar stijgen van de huren in de steden moet gestopt worden. Voor starters
moet huren in de stad weer een reële mogelijkheid worden. Zittende huurders
mogen geen extra huurverhogingen krijgen. De rechten van huurders moeten
gewaarborgd blijven.
De verhuurdersheffing moet verdwijnen. Het verkopen van sociale huurwoningen moet stoppen en er moeten betaalbare huurwoningen

bijgebouwd worden.

Frans van Tartwijk, huurder, Amsterdam
Huurdersbelangen Zuid, Amsterdam
Huurdersvereniging Westerpark, Amsterdam
Huurdersvereniging de Pijp, Amsterdam
Huurdersvereniging Centrum, Amsterdam
Huurdersvereniging Oost, Amsterdam
Initiatief Betaalbaar Wonen Amsterdam Noord
Huurdersvereniging de Baarsjes & Bos en Lommer, Amsterdam
Huurdersvereniging Oud‐West, Amsterdam
Huurdersvereniging Zuidoost, Amsterdam
Bewonersgroep Spaarndammerbuurt, Amsterdam
HTIB, Turkse Arbeidersvereniging in Nederland, Amsterdam
EMCEMO, Amsterdam
Werkgroep Wonen FNV Amsterdam

 

Open brief aan Tweede Kamer ivm Rijksbegroting en problematiek woningmarkt

________________________________________________________________________

IMPRESSIE DEMONSTRATIE 14 MAART 2015 "STOP DE HUUREXPLOSIE" !

Op Zaterdag 14 maart 2015 liepen meer dan 1000 mensen mee in de demonstratie van J. Daniel Meijerplein naar de Dam.

Op de Dam waren circa 2000 mensen aanwezig bij de slotmanifestatie.

Ook vertegenwoordigers van organisaties uit o.a. Tilburg, Culemborg, Haarlem en Rotterdam waren aanwezig, naast allerlei andere organisaties, belangenverenigingen, politici en vertegenwoordigers van maatschappelijke instanties.

Demonstratie 14 maart

Wij doen vandaag iets wat al lang niet meer is voorgekomen in huurdersland !

We zijn ervan overtuigd: wil je iets veranderen, dan moet je ook iets doen.

We laten niet langer onze eigen kracht ontnemen !

 

We geloven in onze eigen kracht, we zijn samen de de straat opgegaan !

 

Tegen de politici en wooncorporaties zeggen we neem datgene wat vandaag gebeurd en gezegd wordt ter harte

 

De boodschap is heel kort: STOP ! 

                                                                                          

Dam (Peter van Rietschoten)
Peter van Rietschoten

  - Stop de uitholling van de sociale woningvoorraad
     en verkoop van sociale huurwoningen !

 

 - Stop de huurverhogingen !

 

  - Stop de huurexplosie !
  Om betaalbaar te kunnen wonen, voor nu en de  toekomst veilig te stellen                              !
                                                                                   
 
Studenten kunnen nauwelijks een huurwoning krijgen in Amsterdam.
Studenten wonen OF te duur OF niet !
  De eerste demonstranten komen aan  

                                                     En het wordt drukker,              en drukker

     
Het was koud,
maar de muziek van de Fanfare van de Eerste Liefdesnacht houdt je warm


De voorbereidingen gaan doorEn op het J.D. Meijerplein starten we met zo'n 500 huurders


een demonstratie van wel 1000 huurders !

En zo'n 2000 huurders op de Dam !
  

     
En onder begeleiding van Bart Stuart vele sprekers zoals:

- Ruud Kuin, vice voorzitter FNV
- Marieke Gorter, Huurderskaravaan
- Han Wanders, IBW-N en namens de organiserende organisaties
- Vertegenwoordigers van de studenten en jongere huurders,
  de bond van precaire woonvormen en bewoners van het
  slangenhuis
- Winnie Terra, voorzitter Huurdersvereniging Amsterdam
- huurders die aangeven hoe hoog de nood ius
- Frans
Ondunk, voorzitter huurdersvereniging Oost
- wethouder Wonen Laurens Ivens


Han Wanders, met een strijdbare speech namens de organiserende organisaties
  Verder ondersteuning van vele vertegenwoordigers
  vanuit politiek, maatschappelijke organisaties,
  wetenschap en dus  circa 2000 huurders op de Dam 
  met een duidelijk bericht aan de wethouder, de
  corporaties en de politiek in Den Haag:
  

   De boodschap is heel kort: STOP ! 

 

  - Stop de uitholling van de sociale woningvoorraad
     en verkoop van sociale huurwoningen !

  - Stop de huurverhogingen !

  - Stop de huurexplosie !

 

  Om betaalbaar te kunnen wonen, voor nu en de
  toekomst veilig te stellen !

     
Demonstratie 14 maart    

  Demonstratie 14 maart 2015 – Dam Amsterdam

  Start: 14:00 uur Jonas Daniel Meijerplein - slotmanifestatie 15:00 uur - Dam
  Zie ook: https://vimeo.com/121358647  (filmpje)


  Contact adres:
   secretariaat@ibw-n.nl of han_wanders@hotmail.com

 

  Postadres: IBW-N, p/a Voorsteven 8,
  1034 SK Amsterdam, telefoon: 020-6316682


  Rekeningnummer:
NL23INGB0003228930 op naam van
  Huurdersvereniging Amsterdam inzake actiefonds.

        _________________________________________________

Adhesie betuigingen

Ik betuig adhesie aan de oproep "Stop de Huurexplosie" en roep op om  op 14 maart mee te demonstreren:

-          Nelly Duindam, SP Centrum

 

-          Godfried van Ambt, Kaderlid FNV

 

-          Eva de Bakker, SP Tweede Kamerfractie, Beleidsmedewerker wonen

-          Harry van de Berg, voorzitter Amsterdam Noord Groene Stad aan het Water (ANGSAW)

-          Prof. Dr. P.J. (Peter) Boelhouwer, wetenschappelijk directeur/hoogleraar huisvestingssystemen

-          Margreet de Boer, lid Eerste Kamer en voormalig wethouder Groen links Stadsdeel Amsterdam Westerpark

-          Mirjam Busse, lid Ledenparlement FNV

 

-          Kees Diepeveen, voormalig wethouder Stadsdeel Amsterdam Noord – Groen Links

 

-          Prof. Dr. Ir. Marja Elsinga, Hoogleraar Volkshuisvesting TUDelft

-          Anita Engbers, Voorzitter Werkgroep Huurders van de PvdA

-          Prof. Dr. Ewald Engelen, hoogleraar Financiële geografie, Universiteit van Amsterdam

 

-          Erik Flentge, SP Raadslid Gemeenteraad Amsterdam

 

-          Rutger Groot Wassink, Fractievoorzitter Groen Links, Gemeenteraad Amsterdam

   

-          Frans Rein Jurrema, Fractievoorzitter SP, Amsterdam Noord

-          Harry Kappelhof, kaderlid FNV

-          Sadet Karabulut, SP Tweede Kamer lid Sociale Zaken, Wonen, Integratie 

 

-          Joop Lahaisse

 

-          Eef Meijerman, directeur Amsterdams Steunpunt Wonen

 

-          Ronald Paping, Directeur Woonbond

-          Daniël Peters, fractievoorzitter SP Gemeenteraad Amsterdam

-          Maureen van der Pligt, voormalig raadslid SP Amsterdam en werkzaam bij FNV

 

-          Matthias van Rossum, FNV Ledenparlement (sector Overheid

 

-          P.A. Scheerder, Directeur Leefkringhuis Amsterdam Noord

-          Frans Schouwenaar, Oud-voorzitter stichting WELKOM in de Stadionbuurt

-          Wil van Soest, Fractievoorzitter PvdO Gemeente Amsterdam

 

-          Prof. Ing. André Thomsen, emeritus hoogleraar Woningverbetering en Woningbeheer  

 

-          Bart Uitdenbogaart, Buitengewoon bestuurscommissielid SP Centrum

 

-          Els  Willems, ex-fractievoorzitter Amsterdam Anders/De Groenen Amsterdam Oud Zuid

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ondersteunende organisaties demonstratie 14 maart 2015 (klik hier voor de complete lijst) !

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Persbericht 18-02-2015

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Onderstaande flyer (voor- en achterzijde) en het affiche is  te downloaden en mag vrij bijgedrukt worden
ter verspreiding voor de demonstratie op 14 maart 2015.

Ook kunnen flyers en affiches besteld worden via: secretariaat@ibw-n.nl of han_wanders@hotmail.com

Voor voorzijde flyer, klik hier.  Voor achterzijde flyer, klik hier.  Voor affiche, klik hier.
flyer voorkant flyer achterkant poster 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nieuwsbrief oktober 2014 klik hier om deze te downloaden.

___________________________________________________________________________________________________________

persbericht:  

OPEN BRIEF AAN ONDERHANDELAARS RIJKSBEGROTING OM HET TIJ VAN STIJGENDE LASTEN TE KEREN

Het Initiatief Betaalbaar Wonen Amsterdam Noord (IBW-N) en het Huurdersplatform Amsterdam Noord  (HpN) hebben namens honderden huurdersorganisaties in heel Nederland,
de heren Samson, Zijlstra, Slob, Pechtold en van der Staaij in een open brief opgeroepen in de Rijksbegroting voor volgend jaar rekening te houden met compensatie van de enorme
lastenverzwaring waardoor huurders met lage en midden inkomens in heel Nederland hard zijn getroffen.

Voor het persbericht: Lees hier verder

Voor de open brief : Lees hier verder

Voor de bijlage bij de open brief: Klik hier

_________________________________________________________________

SOCIALE WONINGVOORRAAD AMSTERDAM SLINKT VERDER DOOR
WOONAKKOORD COALITIE GEMEENTE AMSTERDAM

Het Woonakkoord dat de nieuwe gemeentelijke coalitie in Amsterdam heeft afgesloten holt de sociale woonvoorraad in de stad verder uit en lost de problemen
voor huurders in Amsterdam in de  lage en midden inkomensgroepen niet op.
  LEES VERDER

 

Handtekeningen aangeboden aan AEDES: AEDES deelt zorg landelijke huurdersorganisaties

Klik hier voor het persbericht, en hier voor de speech bij de aanbieding.
Ook hebben wij een nieuwsbrief rondgezonden die u hier kunt downloaden (nr 1)

Nieuwsbrief 2, mei 2014

http://stopdehuurexplosie.petities.nl/  (Teken de petitie op petities.nl ):Vertel het persoonlijke verhaal !

Naast het aanbieden van de handtekeningen, willen we een zwartboek maken waarin mensen hun persoonlijke verhaal vertellen, of waarin we reacties opnemen op het huurbeleid. We zullen de reacties verzamelen en publiceren en uiteindelijk ook aanbieden aan o.,a. de Tweede kamerleden.

We zijn daarom op zoek naar persoonlijke verhalen van mensen die problemen hebben door de hoge woonlasten. Stuur deze naar ons mailadres secretariaat@ibw-n.nl of naar ons contactadres per gewone post: IBW-N, p/a Voorsteven 8, 1034 SK Amsterdam.

De Pers en mensen in problemen.

We krijgen van de pers vaak  het verzoek om met mensen te kunnen praten die door de hoge woonlasten in de problemen zijn gekomen, of die geen woning meer kunnen vinden omdat de woningen te duur worden. Ook starters die niet aan een woning komen.

Wilt u uw persoonlijke verhaal aan de pers vertellen? Meldt het ons, met uw contactgegevens, dan kunnen we dit bij een volgende vraag aan de pers melden.

 

ACTIE STOP DE HUUREXPLOSIE ! Nu ook via petitie.nl http://stopdehuurexplosie.petities.nl/

Zolang "de huurexplosie" nog niet van de baan is, gaat de ondertekening van de oproep gewoon door!  De aanbieding wordt voorbereid !
________________________________________________________________________________

Bewonersconferentie Amsterdam Noord - 1 maart - verslag

Klik hier voor de verslaglegging van de bewonersconferentie in Amsterdam Noord op 1 maart 2014.

___________________________________________________________________________

Aanbieding aan Commissie Wonen Tweede Kamer van eerste reeks

handtekeningen door IBW-N namens alle ondertekenaars

Op 11 februari heeft het IBW-N, namens alle ondertekenaars, de tussenstand van de ondertekening van de oproep aangeboden
aan een delegatie van de Commissie Wonen in de Tweede Kamer. Donderdag 13 februari spreekt deze commissie over het inkomensafhankelijke
huurbeleid. De oproep geeft het signaal dat honderdduizenden bewoners, vertegenwoordigd door vele honderden
bewonersorganisaties, huurdersverenigingen, koepels, aan de noodbel trekken.

Bewoners kunnen de steeds maar oplopende huurlasten niet meer opbrengen ! De sociale woningvoorraad verdwijnt en de
huurmarkt zit op slot !

Han geeft de argumenten bij de oproep cieleden

Een filmpje van de aanbieding is te vinden op:
http://www.youtube.com/watch?v=Ee5Mc7rVAMI&feature=em-upload_owner

Han doet een oproep aan de cie leden (Klik hier voor de tekst)       

Klik hier voor de ondertekening tot 10-02-2014, zoals deze aan de commissieleden is overhandigd.

Zolang "de huurexplosie" nog niet van de baan is, gaat de ondertekening gewoon door!
(zie verderop op deze pagina voor de actie informatie en hieronder hoe u de actie kunt ondertekenen)


Wilt u de actie ondersteunen dan is het voldoende om een mail te sturen aan: secretariaat@ibw-n.nl met
daarin:
Ik steun de actie stop de huurexplosie,
en uw naam, woonplaats,
eventueel uw beroep en
of u een organisatie vertegenwoordigd en welke en
eventueel hoeveel huurders u dan vertegenwoordigd.

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

ACTIE STOP DE HUUREXPLOSIE !

Als u de onderstaande actie steunt, kunt u een e-mail sturen aan:
secretariaat@ibw-n.nl met uw naam, eventueel adres, maar wel woonplaats en of u actief
bent in een organisatie en welke en eventueel uw beroep.
Wij nemen deze gegevens dan op onze lijst van ondertekenaars op.

download hier de oproep

_________________________________________________________________________________

Beste mensen,

Ruim Twee maanden geleden hebben we het initiatief genomen om onderstaande oproep te laten ondertekenen.

Binnen heel korte tijd is de oproep ondertekend door meer dan 600 individuele ondertekenaars en vooral veel
bewonersorganisaties verspreid over het hele land. De bewonersorganisaties vertegenwoordigen samen ondertussen meer dan
honderdduizend huurders.

Met de oproep willen we bij politiek, corporaties e.d. aandringen op ander beleid en de noodzaak daartoe nog
dwingender onder de aandacht brengen.

Hoewel we ons eerst richtten op bewonersorganisaties, hebben ook vele individuele huurders en andere
sympathisanten de oproep ondertekend.

Vooral alle opmerkingen bij de ondertekeningen geven aan dat de nood hoog is en dat de oproep op een breed
draagvlak kan rekenen.

Gezien de vele reacties willen we deze oproep (nog) breder trekken en ook meer organisaties en individuele
bewoners oproepen te tekenen.

We roepen u dan ook op om de oproep zelf ook te ondertekenen (als u dat nog niet heeft gedaan) en onder de
aandacht te brengen van zoveel mogelijk potentiële ondertekenaars en organisaties (ook andere organisaties dan bewonersorganisaties worden nadrukkelijk gevraagd te tekenen) en ze te verzoeken de petitie te ondertekenen en
aan ons te retourneren (hoe staat op de oproep).

Om zo een groot draagvlak te creëren  waarmee we de noodzaak van verandering opnieuw onder de aandacht
kunnen brengen van verschillende partijen.
 

Het Initiatief Betaalbaar Wonen Amsterdam Noord (IBW-N)
Mede namens het Huurders Platform Amsterdam Noord

_________________________________________________________________________________

Verkiezingen Gemeenteraad en bestuurscommissies 2014,
Amsterdam Noord:

Inzet IBW-N voor de komende periode !

Download hier de brief die in januari 2014 aan de lijsttrekkers in Amsterdam Noord en Gemeenteraad is gezonden.

We zullen de reacties van de fracties hieronder publiceren na binnenkomst.

reactie fractie:

SP
Reactie voor zowel Gemeente raad SP als Bestuurscommissie SP Amsterdam Noord

Zodra er reacties van andere fracties binnen komen, publiceren wij deze hier.

_________________________________________________________________________________

WATERSCHAP EN PROVINCIE WEIGEREN OVERLEG !

Stadsdeel en IBW-N willen oplossing gedupeerden onterechte wegenheffing

 

Het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en Gedeputeerde Staten van
Noord Holland hebben een verzoek tot overleg van het dagelijks bestuur van Stadsdeel Amsterdam Noord en het
Initiatief Betaalbaar Wonen Amsterdam Noord afgewezen.

 

KLIK HIER VOOR HET VOLLEDIGE PERSBERICHT 

_________________________________________________________________________________

Reactie IBW-N op memo Gedeputeerde
Provinciale Staten van Noord-Holland mbt uitbetaling waterschapsgelden aan bewoners die geen bezwaar hebben ingediend.

Deze reactie is aan alle commissieleden gezonden ter voorbereiding op de vergadering van 23 september a.s.

Memo  met Reactie Gedeputeerde op vragen uit de commissievergadering van 2 september 2013 mbt waterschapsgelden Amsterdam Noord

inspreektekst  door IBW-N bij Provinciale Staten N_H in verband met uitbetaling waterschapsgelden aan ingezetenen die geen bezwaar hebben gemaakt.


Voor vragen of opmerkingen over deze website, neem contact op met de webmaster

Startpagina

Wie zijn wij ?

Huren

Waterschap

Nieuws

Handige websites

Archief

Persberichten IBW

IBW-N  en de Pers

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a

zzzzzzzzzzzzzz

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Free counter and web stats